به نظرشماکانون فرهنگی یادیاران باوجودمسایل پیش آمده درهییت حضرت ابوالفضل (ع)(اسراربرتغییرمدیریت واعلام آمادگی گزینه های غیرحرفه ای وباتوجه به عملکردضعیف کاندیدهادردوره های قبل)فعالیت خودرادرحسینیه حضرت رقیه(س)ادامه دهدیاخیر؟

باارسال پیامک به سامانه5000232636مارادراین امریاری کنید.