برگزاری بزرگترین مجلس مذهبی روستای بادجان بابی تدبیری بعضی ازسرپرستان جدیدهییت حضرت ابوالفضل (ع)امسال به کمارفت.

چه کسی بایدپاسخگوی این بی سلیقگی باشد؟