بدینوسیله مقدم زائران اربعین حسینی رابه روستای بادجان خیرمقدم عرض
 می نمایئم.شهدشیرین زیارت گوارای وجودتان
کانون فرهنگی مذهبی یادیاران بادجان