به اطلاع دوستان عزیزمی رسانیم کانون فرهنگی٬مذهبی یادیاران۱۱بادجان درنظرداردیک تیم فوتسال تاسیس نمایدازدوستانی که مایلندباکانون همکاری نمایندباارسال مشخصات خودازطریق پیامک به سامانه پیامکی۵۰۰۰۲۳۲۶۳۶امادگی خودرااعلام نمایند