زمینه زیباشهادت حضرت زهرا(س)96 تهران
بانوای:حاج حسین هوشیار         
مداح همایش سه ساله های 96 یادیاران بادجان