مامدیون مدافعان حرم هستیم

اینجاسوریه

واینهاداعشی هستند

حالا آزادی رامعنی کنید
Image result for ‫مدافعان حرم‬‎