بسمه تعالی
باسلام
اینجانب یقین به فوت نمازهایم ندارم ولی عاشق خواندن نماز قضا هستم ودرنیت نمازقضای احتیاطی را بیان نمی کنم بلکه به صراحت قضای نماز را نیت می کنم آیا اشکال دارد؟
با تشکر

پاسخ: 

همین که می دانی خواندن نماز قضا برایت واجب نیست و نماز قضای خودت را احتیاطا می خوانی کافی است و اشکال ندارد گرچه در نیت احتیاطی بودن را نیاوری.